Na začátku této informace Vám drazí rodiče chci moc poděkovat za to, že jste se rozhodli naplnit svůj slib při křtu Vašich dětí, že je budete učit poznávat Ježíše Krista a jeho církev. 

S tím souvisí i má další prosba, abyste dětem při přípravě na přijetí svátostí všemožně pomáhali. Určitě odkoukávají od svých rodičů skoro vše a tak pokud s nimi budete navštěvovat bohoslužby, modlit se doma a vůbec před nimi žít svůj život víry, určitě to od Vás odkoukají a budou také v tomto následovat Váš příklad. Také Vás chci tímto poprosit, abyste je povzbuzovali při přípravě na hodiny náboženství a pomáhali jim při učení.

Určitě Vás zajímají termíny udělování svátostí. Pro české děti jsme v kalendáři farnosti stanovili pro udělování Prvního přijímání neděli, kdy se slaví Nejsvětější Trojice. Konkrétně je to 12. června 2022 a to při mši svaté v 9.00 hodin. Pro polské děti to bude o týden později 19. června 2022 při mši svaté v 10.30 hodin.

(...)

Už víme jistě, že od začátku října zahájíme výuku katolického náboženství ve farnosti Karviná. V zákristii si můžete vyzvednou přihlášky a nebo si ji stáhnout z našeho webu. Vyplněné je pak odevzdejte v zákristii farního kostela ve Fryštátu. Je k dispozici rozvrh hodin pro Katechetický dům i pro Polskou základní školu. Vše je zde na webu a samozřejmě na farních nástěnkách. Vyprošujeme všem hodně milostí Ducha Svatého do celého procesu výchovy i výuky.

Vyučování náboženství je pomocí rodičům, aby naplnili slib, který dali Bohu při křtu jejich dítěte, že budou své dítě vychovávat ve víře. Pochopitelně vyučování náboženství nenahradí formaci, za kterou jsou odpovědní rodiče a která probíhá doma formou osobního příkladu rodičů, společnou modlitbou a také rozhovorem s dítětem o otázkách týkajících se Boha a našeho vztahu k Němu.