Jak začít?...

Ze všeho nejdříve je třeba domluvit si s knězem termín vaší svatby. Nejvhodnější je přijít osobně do farní kanceláře, teprve když termín vaší svatby bude  zanesen do farního kalendáře, považujte termín svatby za dohodnutý. (Nestačí osobní dohoda na termínu s konkrétním oddávajícím.) Během setkání ve farní kanceláři dostanete dva tiskopisy, které po vyplnění odnesete na matriku MěÚ Karviná (ul. Karola Śliwky 50b, Karviná 1, první poschodí, ze schodiště vpravo).

 

 

Termín svatby je nejlépe domluvit v listopadu nebo prosinci roku předcházejícího svatbě. Velmi prosíme, abyste si před schůzkou k administrativě a organizačním záležitostem pečlivě prostudovali veškeré zde uvedené informace.

Podmínky svatby v našich kostelích:

 1. Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem.
 2. Neméně závažnou skutečností je váš svobodný stav (podrobněji viz dále)
 3. Karvinská farnost se stará přednostně o pastoraci obyvatel města Karviné, proto pro svatbu by bylo dobře, aby alespoň jeden ze snoubenců měl trvalé bydliště v Karviné. Tím není míněno, že by sňatek v případě, že nepatříte do karvinské farnosti, nebyl možný, akorát je tehdy nutné povolení od některého z duchovních správců farnosti, na území kterých bydlíte.
 4. Absolvovaná příprava na svatbu.

Nezbytná administrativa

Civilní dokumenty

Když domluvíte termín svatby ve farní kanceláři, dostanete dva formuláře: Dotazník k uzavření manželství a Žádost o vydání osvědčení o církevním sňatku. Dotazník a žádost vyplníte a ne dříve než 3 měsíce před svatbou oba navštívíte svatební matriku MěÚ Karviná, ul. Karola Śliwky 50b, Karviná 1,  1. patro ze schodiště vpravo. S sebou je třeba mít občanské průkazy a rodné listy. Matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že můžete dle zákonů ČR uzavřít sňatek před registrovanou církví. Obdržíte dva kusy OSVĚDČENÍ a vyplněný PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Toto vše zanesete pak do farní kanceláře, na setkání s farářem, pro vyplnění církevních dokumentů.

Více k civilním náležitostem na webu veřejné správy.

Církevní dokumenty

 1. Aktuální potvrzení o křtu (výpis z křestní matriky), ne starší než 3 měsíce před svatbou. Získáte jej ve farnosti vašeho křtu.
 2. Případné další doklady (např. úmrtní list manžela/ky u ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího sňatku u rozvedených, rozsudek soudu o rozvodu u osob pokřtěných, civilně sezdaných a rozvedených, ale církevně nesezdaných)
 3. formulář ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK vyplníte spolu s farářem v naší farní kanceláři. 

Zde uvádíme stručný návod k vyplnění Zápisu k žádosti o církevní sňatek:

str. 1 a str. 2 vyžadují vyplnění vašich nacionálií. Je třeba, abyste si někde poznačili letopočet Vašeho Prvního sv. přijímání, biřmování a také adresy vašich rodičů a také svědků, přičemž u svědků budeme potřebovat i jejich rodná čísla. 

str. 3 – Společné otázky – ty je třeba po náležitém poučení vyplnit s knězem v kanceláři, pak formulář podepsat a ponechat ve farní kanceláři. 

str. 4 – podrobněji:

– Příslib katolické strany o snaze vychovat děti ve víře a prohlášení nekatolické strany o tom, že tento příslib bere na vědomí (u smíšených manželství) prosíme, abyste v tom případě před návštěvou farní kanceláře provedli důkladný partnerský rozhovor.

Tedy na setkání pro církevní administrativu je třeba s sebou mít následující dokumenty:

 • 2 ks osvědčení z matriky MěÚ Karviná
 • protokol o uzavření manželství z matriky MěÚ Karviná
 • potvrzení o křtu (pokud někdo ze snoubenců je pokřtěný mimo farnost Karviná nebo Karviná-Doly)
 • občanské průkazy obou snoubenců.

Příprava na manželství:

 • tři setkání společná, která se konají vždy v pátek v 17:00 hod. v katechetickém domě, jejich termíny naleznete na tomto webu;
 • 4. setkání je individuální s farářem, nebo jiným oddávajícím knězem, během něhož rozebereme obsah manželského slibu a také podíváme se na manželství z pohledu věroučného a psychologického (v roce 2020 bude toto setkání probíhat v rámci pátečních setkání vedených farářem);
 • 5. setkání je s oddávajícím knězem a během něj podrobně projdete samotný svatební obřad.

Nezbytné minimum, které by vám mělo z přípravy zůstat v hlavě je, že manželství uzavřené v kostele je na celý život, čili je nerozlučitelné, vyžaduje váš naprosto svobodný souhlas, předpokládá věrnost a má být otevřené dětem (nebrání-li tomu zdravotní komplikace či pokročilý věk).

Podrobnější informace a texty ke křesťanskému pojetí manželství:

Církevní sňatek - komplikace
Manželství
Víra: manželství - příprava

Bezprostředně před svatbou

Kniha svatebních obřadů a výběr čtení při svatbě
Na těchto webových stránkách najdete celou strukturu svatebního obřadu včetně manželského slibu. Zde naleznete biblická čtení a žalmy na výběr. Pokud si hodláte vybrat biblická čtení a žalm, je třeba o tom uvědomit oddávajícího kněze. Pokud jsou ve vašem okolí vhodní kandidáti čtení nebo zpěvu žalmu, nebojte se je oslovit.

Varhany

Prosíme, obraťte se na varhaníka, který bude konat varhanickou službu během Vaší svatby. Kontakt na něj dostanete ve farní kanceláři. Příslušného varhaníka kontaktujte, prosíme, nejlépe cca. měsíc před svatbou, abyste se na všem spolu domluvili. 
V případě, že máte vlastního varhaníka, je třeba oznámit tuto skutečnost pro informaci a svolení titulárnímu varhaníkovi.

Květiny

Květinovou výzdobu pro svatby v našem kostele zajišťuje Ing. Adam Tomanek, který dobře ví, co je v kostele přípustné a vhodné a co nikoliv, kontakt na něj také obdržíte ve farní kanceláři. Máte-li zájem o jeho služby, kontaktujte jej, prosíme, cca. měsíc před svatbou. Pokud máte svého floristu je nutné, aby kontaktoval faráře (P. Przemysław A. Traczyk) pro konzultaci vhodnosti květinové výzdoby. 

Fotografování

Fotografování v kostele je samozřejmě možné, ale je třeba upozornit fotografa, že dobrý fotograf je takový, který není vidět. Kategoricky je zakázáno, aby fotograf vstupoval do kněžiště, nutné je také vhodné oblečení fotografa/fotografky, které bude vyjádřením respektu k sakrálnímu charakteru kostela, to stejné platí pro kameramany.

Platby

Svatba v kostele i příprava ke svatbě jsou principialně zdarma, je však dobrým zvykem přispět libovolnou částkou kostelu, ve kterém proběhne svatba. Dar je vhodné předat v den svatby oddávajícímu.

 

Pin It